Różnice między rachunkowością, a księgowością

Terminy rachunkowość i księgowość przez część osób traktowane są jak synonimy i w potocznym znaczeniu stosowane są zamiennie. Tymczasem nie są to słowa jednoznaczne, chociaż dotyczą jednej dziedziny. Utożsamianie księgowości oraz rachunkowości jest błędne, ponieważ istnieją między nimi konkretne różnice – księgowość jest częścią rachunkowości, a zakres usług biura rachunkowego jest szerszy niż biura księgowego. Na czym jeszcze polega różnica pomiędzy księgowością i rachunkowością?

 

Księgowość, czyli element składowy rachunkowości

Księgowość jest jednym z trzech elementów rachunkowości, który obejmuje rejestr zmian w składnikach majątku oraz źródeł ich pochodzenia. To ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Zadaniem pracowników biura księgowego jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ich kontrola, tworzenie zestawów obrotów i sald, dokonywanie wycen pasywów i aktywów oraz przechowywanie dowodów księgowych i sporządzanie dokumentacji. Księgowi muszą również  weryfikować dowody księgowe pod względem ich legalności oraz poprawności, katalogować firmową dokumentację, a także składać deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe. Zakres ich obowiązków regulowana jest przez ustawę o rachunkowości.

 

Różnice między księgowością i rachunkowością

Rachunkowość jest pojęciem szerszym, które obejmuje kilka aspektów zdarzeń gospodarczych, dotyczących danego podmiotu gospodarczego. Składa się na nią część księgowa, kalkulacyjna i sprawozdawcza. Rachunkowość służy nie tylko gromadzeniu informacji na temat procesu prowadzonej działalności, ale też jej ocenie. Dzięki temu właściciele mają dostęp do danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Dzięki rachunkowości zachowana jest ciągłość bilansu, prowadzona jest systematyczna inwentaryzacja, a wszystkie zdarzenia gospodarcze wyrażane są w mierniku pieniężnym. Obowiązuje w niej zasada podwójnego zapisu, która pozwala na bieżącą kontrolę urządzeń księgowych.