Koszty zatrudnienia pracownika w 2023 roku

Współpraca między pracownikiem a pracodawcą oznacza szereg zobowiązań po obu stronach. Osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej w zamian za należyte wykonanie swoich obowiązków musi otrzymać wynagrodzenie. Pracodawca poza wypłatą owego wynagrodzenia jest zobowiązany również do opłacania innych należności na rzecz pracownika. W efekcie koszty, jakie ponosi za zatrudnienie, są o wiele wyższe niż wysokość wypłacanej pensji. Co ciekawe, w roku 2023 wydatki te są też wyższe niż w roku ubiegłym.

 

Co składa się na całościowy koszt zatrudnienia pracownika?

Wysokość kosztów ponoszonych na rzecz zatrudnienia pracownika obliczanych np. przez księgową z Warszawy zależy od kilku czynników. Przede wszystkim znaczenie ma rodzaj podpisanej między stronami umowy oraz wysokość płacy minimalnej. Na całościowy koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę składają się trzy podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest wynagrodzenie netto, które stanowi główny wydatek przedsiębiorcy na rzecz pracownika. Drugim są zaliczki na poczet podatku dochodowego oraz składki ZUS. Trzecim z kolei są wpłaty na rzecz oszczędności emerytalnych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, o ile pracownik dobrowolnie z nich nie zrezygnuje.

 

Jakie koszty za zatrudnianie pracownika ponosi pracodawca w 2023 roku?

Wyższe koszty zatrudnienia pracownika w 2023 roku w stosunku do roku ubiegłego są wynikiem podniesienia płacy minimalnej. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pierwszej połowie roku wynoszą w granicach od ok. 4100 zł do 4200 zł. W drugiej połowie roku, a dokładniej od 1 lipca 2023 roku po drugiej podwyżce wynagrodzenia minimalnego do 3600 zł brutto ponownie wzrosną, tym razem do kwoty ok. 4300 - 4400 zł.